6 – 13 ශ්‍රේණි දක්වා අධ්‍යාපන කටයුතු සැප්තැම්බර් 2 වනදා සිට සාමාන්‍ය අතට

297

රජයේ පාසල්වල 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 දක්වා සිසුන්ට සැප්තැම්බර් 02 වනදා පාසල් විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

අමාත්‍යංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ,ප්‍රාථමික අංශ සිසුන්ට සැප්තැම්බර් 08 පාසල් විවෘත කරන බව වර්තා වේ.