2020 ආසියානු කුසලානය අවලංගු වෙයි

476

Covid-19 වසංගතය හේතුවෙන් සත්කාරක පාකිස්තානයේ පැවැත්වීමට නොහැකිව එළැඹෙන 2020 සැප්තැම්බර් මස ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබූ ආසියානු ක්‍රිකට් කුසලානය 2020 වසර සඳහා අවලංගු කළ බව ආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ACC) විසින් නිවේදනය කොට ඇතිබව වර්තාවේ

2020 ආසියානු කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වා 2021 වසරේ ආසියානු කුසලානය පාකිස්තානයේ පැවැත්වීමට මීට පෙර තීරණය කර තිබූ නමුත් මෙම අවලංගු කිරීමත් සමඟ 2021 වසරේ ජුනි මස ආසියානු කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමටද තීරණය වී තිබේ. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 6ක් තරඟ වැදීමට නියමිතය.