හෙට සිට රජයේ සියලූම පාසල් නිවාඩු

652

හෙට සිට දිවයිනේ සියලූම පාසල් වලට නිවාඩු ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

දෙවෙනි පාසල් වාරයේ නිවාඩුව ලබන මස 09 වෙනිදා ලබා දීමටයි මීට පෙර තීරණය කර තිබුනේ.