හෙට සිට ජූලි 17 දක්වා සියලු පාසල් වසා දැමේ.

528

හෙට සිට ජූලි මස 17 දක්වා සියලුම පාසල්  වසා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය  කරයි.