සොබා සුන්දරත්වයෙන් අනූන මධ්‍යම අධිවේගයේ ජායාරූප එළියට (PHOTOS)

193

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වූ ‌කිලෝමීටර් 39.91ක කොටස නුදුරේදීම විවෘත වීමට නියමිතය.

මෙම මාර්ගයේ පාලම් 12ක්, විශාල බෝක්කු 42කින් සමන්විත අතර දෙපස දර්ශනීය පරිසරයකින් සමන්විතව ඇත.

කුරුණෑගල පිවිසුමට ප්‍රථම මීරිගම, නාකළගමුව, පොතුහැර සහ දම්බොක්ක යන පිවිදුම්වලින් සමන්විතය.

පහත පළවන්නේ ජායාරූප ශීල්පී තිලිණ කළුතොටගේ විසින් අධිවේගී මගේ අලංකාරත්වය දැක්වෙන අයුරින් ගෙන තිබූ ජායාරූප කිහිපයකි.

පොතුහැර සිට ආරම්භ වන මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ තෙවන කොටස රඹුක්කන හරහා ගලගෙදර ප්‍රදේශයෙන් අවසන් වේ. මෙහි සමස්ත දුර කි.මි. 31.7කි. මංතීරු 4කින් මෙම අධිවේගී මාර්ග කොටස යුක්ත වේ. මාස 48කින් මෙම ව්‍යාපෘතිය නිමකිරිමට අපේක්ෂිතය.

පොතුහැර, පොල්ගහවෙල, රඹුක්කන, ගලගෙදර යන අන්තර් හුවමාරු 4කින් මෙම අධිවේගී මාර්ග කොටස සමන් විත වේ. මෙම මාර්ගය සඳහා රුපියල් බිලියන142.5 ක් වැයවේ.

මෙම කොටසේ ඉදිකිරීම්,ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය සහ සැලසුම් නිර්මාණ කටයුතු මහාමාර්ග අමාත්‍යංශයේ ඍජු මග මග පෙන්වීම හා උපදෙස් පරිදි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදුකරනු ලබයි. රඹුක්කන කුඩාඔය ප්‍රදේශය අසල ප්‍රධාන පාර දෙපස විවේකී පහසුකම් සංකීර්ණයක් නිර්මාණය කෙරේ.