සියලු ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් විවෘත කිරීමට සුදානමක්

1196

කොවිඩ් වෛරසය හේතුවෙන් නිවාඩු ලබා දුන් රජයේ පාසල් සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

ඒ අනුව,පාසලේ සමස්ත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 200 ට වැඩි වුව ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින්,ශිෂ්‍ය පරතරය හා පුද්ගල දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යා හැකි නම් සහ ප්‍රමාණවත් පන්ති කාමර,ගුරුවරුන් ඇත්නම්ච මෙලෙස සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමටයි අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.