වෙඩින් ලක්ෂ 7ක් නැවතිල්ලෙන් බබාලා ලැබීමත් මග නවතී!

557

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් පසුගිය වසර පමණ කාලය තුළ ලංකාවේ දරු උපත් ශීඝ්‍රයෙන් පහත වැඩී ඇති බව අනාවරණය වේ.

මීට හේතු වී ඇත්තේ විවාහ මංගල උත්සව ලක්ෂ 7ක් පමණ පසුගිය කොරෝනා කාලසීමාවේ අත්හිටුවීමට සිදුව තිබීම බව වාර්තා වේ.

සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ වාර්ෂික දරු උපත් ප්‍රමාණය 350,000ක් පමණ වුවත් පසුගිය වසරේ එය අසාමාන්‍ය අයුරින් පහත වැටී ඇති බව පැවසේ.