විපක්ෂයේ සුලු පක්ෂ ආවොත් භාර ගන්නවා.හැබැයි ඇමතිකම් නම් දෙන්නෙ නෑ – අගමැති කියා සිටි.

566

විපක්ෂයේ සිටින සුලු පක්ෂ රජයට සහයෝගය දීමට සූදානම් නම් තමන් ඊට ඉඩ දෙන බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා සිටි.

නමුත් කිසි ලෙසකින්වත් ඔවුනට ඇමතිකම් ලබා නොදෙන බවයි ඔහු අවධාරණය කරන්නේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වන තුරු කිසිඳු පක්ෂයක් එවැනි නිල දැනුම් දීමක් කර නොමැති බවයි වාර්තා වේ.