විදුලි ත්‍රිරෝද රථයක් නිපදවීමට වේගා නවෝත්පාදන සමාගම සුදානම් වෙයි

434

වේගා නවෝත්පාදන විසින් ඊළඟ පරම්පරාවේ විදුලි ත්‍රීරෝද රථ (ඊටීඑක්ස්) මූලාකෘතියක් සැලසුම් කර ඇත.

මගීන් සඳහා පොදු ඉඩ හැර වාහනය භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට අමතර ඉඩක් ඇත.

ඊටීඑක්ස් වේදිකාව – අනාගතය සඳහා විදුලි නාගරික සංචලන විසඳුම. ඊළඟ පරම්පරාවේ විදුලි ත්‍රීරෝද රථය ආරක්‍ෂිත, පරිසර හිතකාමී සහ ආර්ථික නාගරික සංචලනය සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ” වේගා කෙටි සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවසීය.

විදුලි ත්‍රීරෝද රථය සැලසුම් කර ඇත්තේ එහි වහලයට සවි කර ඇති සූර්ය පැනල මඟින් බල ගැන්වීම සඳහා ය.

වාහනය 2022 දී දියත් කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ