විදුලිය කප්පාදු කිරීම පැය 2යි විනාඩි 45ක කාලයක් දක්වා සංශෝධනය වෙයි

1364

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඊයේ දිනයේ සිට දිනකට පැය 2යි විනාඩි 45ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කළා.

කෙරවලපිටිය ග්‍රිඩ් උපපොලෙහි පෙරේදා හටගත් දෝෂයත් සමග නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍ර අක්‍රියවීමෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනය අඩාලවීම ඊට හේතුව බවයි මණ්ඩලය කියා සිටියේ.

එය යථා තත්වයට පත්කරනතෙක් නැවත දැනුම් දෙන තුරු පැය 2යි විනාඩි 45ක කාලයක් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි A,B,C,D ලෙස කාණ්ඩ 4කට විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සැලසුම් කර තිඛෙනවා.

එක් එක් කාණ්ඩවලට දිවා කාලයේදී පැයයි විනාඩි 45ක කාලයක් සහ රාත්‍රි කාලයේදී පැයක කාලයක් මෙලෙස විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදුවනු ඇති.

A කාණ්ඩයට අයත් ප්‍රදේශවලට දිවා කාලයේදී පෙරවරු 10:00 ත් 11:45 ත් අතර කාලයේදීද සවස් කාලයේ පස්වරු 6:00 සිට 7:00 දක්වා කාලයේදීද විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදුවනවා.

B කාණ්ඩයට අයත් ප්‍රදේශවලට දිවා කාලයේදී පෙරවරු 11:45 සිට පස්වරු 1:30 දක්වාත් රාත්‍රි කාලයේදී පස්වරු 7:00 සිට පස්වරු 8:00 දක්වාත් විදුලිය විසන්දි කිරීම සිදුවනු ඇති.

C කාණ්ඩය යටතේ නම් කර ඇති ප්‍රදේශවලට දහවල් කාලයේදී පස්වරු 1:30 සිට පස්වරු 3:15 දක්වාත් රාත්‍රි කාලයේදී පස්වරු 8:00 සිට පස්වරු 9:00 දක්වාත් විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදුවනවා.

D කාණ්ඩයට අයත් ප්‍රදේශවලට දිවා කාලයේදී පස්වරු 3:15 සිට පස්වරු 5:00 දක්වාත් රාත්‍රී කාලයේදී පස්වරු 9:00 සිට පස්වරු 10:00 දක්වාත් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවන බවයි විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ.