වසා දැමූ බැංකු යළි විවෘත කරන්න – මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

224

මෙරට වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍ර ලාභී බැංකු නිරෝධායන නීතිවලට යටත්ව ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා විවෘතව තබන ලෙස මහ බැංකුව අදාළ බැංකු ප්‍රධානීන් වෙත දැනුම් දී තිබෙනවා.

අදාළ බැංකු විවෘත තැබීම සඳහා අවසරය සහ උපදෙස් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගෙන් සහ පොලිස්පතිවරයාගෙන් මහ බැංකුව විසින් ලබාගත් බව එහි දැක්වෙනවා.

ඒ අනුව වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍රලාභී බැංකු සිය පාරිභෝගික ජනතාවගේ බැංකු සේවාවන් නොකඩවා පවත්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කළ යුතු වනවා.

ගනුදෙනුකරුවන්ට ATM යන්ත්‍ර හරහා මුදල් ලබා ගැනීමට හා තැන්පත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදිය යුතු අතර අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු විමසීම සඳහා විශේෂ දුරකතන අංකයක් ද බැංකු විසින් ලබාදිය යුතු බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන්.මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්.