වර්තමාන කොවිඩ් තත්ත්වය ගැන මහජනතාවට යුධ හමුදාපතිවරයා කළ විශේෂ නිවේදනය

628

වර්තමාන කොවිඩ් තත්ත්වය ගැන මහජනතාවට යුධ හමුදාපතිවරයා කළ විශේෂ නිවේදනය