ෆේස්බුක් ලංකාවට වෙනස් වෙයි

313

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් විසින් පළ කරන වැරැදි තොරතුරු පාලනය කිරීමට මේ වන විට වැඩි අවධානයක් යොමුකර ඇති බව මෙරට ෆේස්බුක් නියෝජිත කණ්ඩායම ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවටම කැපවූ ප්‍රතිපත්තියක්, වැඩසටහන් කළමනාකරුවන් සහ දේශීය පාර්ශ්වකරුවන් සමග සම්බන්ධ වී කටයුතු කරමින් සිටින බව ද ‘ෆේස්බුක්’ සඳහන් කර සිටිනවා.

මේ වනවිට ෆේස්බුක් ආයතනය විසින් සිංහල භාෂා “වෛරීකථන තාක්ෂණය” උපයෝගී කර ගන්නා බවත් එමගින් එවැනි ප්‍රකාශ හා අන්තර්ගතයන් කල්තියාම හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇති බවත් පවසනවා.

දැනට ගෝලීය වශයෙන් 35,000කට අධික සේවක පිරිසික් මගින් ක්‍රියාත්මක වන ෆේස්බුක් කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සිංහල හා දෙමළ භාෂා සමග කටයුතු කරන නියෝජිතයන් පිරිසක්ද ඇතුළත් බවයි ෆේස්බුක් ප්‍රකාශ කරයි.