රුපියල් ලක්‍ෂයකට වඩා වැඩි මාසික අදායම් ලබන සියලු දෙනාට 5%ක බද්දක් පැනවිය යුතුයි

858

රුපියල් ලක්‍ෂයකට වඩා වැඩි මාසික අදායම් ලබන සියලු දෙනාට 5%ක බද්දක් පැනවිය යුතු බව වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුනවර්ධණ මහතා පවසනවා.

කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය වැනි පොදු සේවාවන් පවත්වාගෙන යාමට මෙම ක්‍රියා මාර්ගය ගත යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

Source – Neth News