රාවණා රජු හා ගුවන් ආධිපත්‍යයෙන් අහිමි වූ උරුමය සොයා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පර්යේෂණයක් අරඹයි

404

ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් ”රාවණා රජු සහ ගුවන් ආධිපත්‍යයෙන් අපට අහිමි වූ උරුමය” සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණයක්‌ සිදුකිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි මුලික අඩිතාලම ලෙස රාවණා රජුගේ පුරාවෘත්තය හා සම්බන්ධ ලිපි ලේඛන,පොත්පත් ආදිය එක්රැස් කිරිම ඔවුන් විසින් ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ සඳහා මහජනතාවගේ සහය බලාපොරොත්තු වන බව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

rawana