රනිල් පාස්කු කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට ඇවිත්

437

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාස්කු ඉරුදින ප්‍/..රහාරය පිළිබඳ සෙවීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවට පැමිණ තිබෙනවා.

ඒ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි.