රන් මිල පහලට.

30415

ලෝක වෙළෙඳ පොළේ රන්මිල 21 වැනි සඳුදා සමග සංසන්දනය කිරීමේ දී පෙරේදා (23දා) වන විට අවුන්ස යක රන් මිල ඇමෙරිකානු ඩොලර් 66 කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

21 වැනි සඳුදා ලෝක වෙළෙඳ පොළේ රන් අවුන්ස යක (31.1034768 ග්රැම්) මිල සඳහන් වූයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර්1953 ක් ලෙස වන අතර,එදින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව රන් අවුන්ස යක Gold Rate එක සදහන් වුයේ රුපියල් 362202.4838 ලෙසය.

22 වැනි දා ලෝක වෙළෙඳ පොළේ රන් අවුන්ස යක මිල සඳහන් වූයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් 1915 ක් ලෙස වන අතර,එදින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාව අනුව රන් අවුන්ස යක Gold Rate එක සඳහන් වූයේ රුපියල් 354121.8279 ලෙස ය.

පෙරේදා දින (23) ලෝක වෙළෙඳ පොළේ රන් අවුන්ස යක මිල සඳහන් වූයේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් 1887 ක් ලෙස වන අතර,අද දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව රන් අවුන්ස යක Gold Rate එක සඳහන් වූයේ රුපියල් 352531.2521 ලෙස ය.

ඒ අනුව 21 වැනි දින සමග සංසන්දනය කිරීමේ දී 23 දා දිනය වන විට රන් අවුන්ස (31.1034768 ග්රැම්) යක මිල ඇමෙරිකානු ඩොලර් 66 කින් අඩු වී ඇති අතර,ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව රන් අවුන්ස (31.1034768 ග්රැම්) යක මිල රුපියල් 9671.2317 කින් අඩු වී ඇත. කොළඹ රන් වෙළෙඳ පොළේ රන් අවුන්ස යක(31.1034768 ග්රැම්) මිල රුපියල් 7775.869 කින් අඩු වී ඇත.