රත්තරන් මිල නොසිතු ලෙස අඩුවෙයි…

2348

රත්රන් සහ රිදී මිල අඩු වී ඇත.මේ අනුව ඉන්දියාවේ රත්රන් මිල එරට රුපියල් 243 කින්ද රිදී මිල ඉන්දීය රුපියල් 216 කින්ද අඩු වී තිබේ.

ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපළ තුළ රත්රන් මිල දර්ශකය අනුව රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 1.888 ක් වේ.මේ අතර ඉන්දියාවේ රත්රන් ග‍්‍රෑම්ස් 10ක මිල ඉන්දීය රුපියල් 48653 ක් වේ.