රජයෙන් මහජනතාවට විශේෂ නිවේදනයක්

782

දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකට කොවිඩ්- 19 ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරුවීමත් සමඟ රජයෙන් මහජනතාව වෙත දැනුම් දීමක් කර සිටිනවා.

ඒ,මෙම අවස්ථාවේ ජනතාව වඩාත් සැළකිලිමත්ව සිටින ලෙසයි.

නිවැරදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත් අනුගමනය කරන ලෙස රජය මහජනතාව වෙත දන්වා සිටිනවා