මේ මොහොතේ සිට හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශ මෙන්න

275

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කර තිබෙනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පමුනුව,හොන්නත්තර,දැල්තර යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කුට්ටිවිල ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද ඒ අතර වනවා.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ගොඩ,සුදුගල, පනාමුරසහ ඇඹිලිපිටියේ පල්ලේගම,උඩුගම, නවනගරය සහ රත්ගම යන ග්‍රාමනිලධාරී ද හුදකලා කර තිබෙනවා.

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුක්කල්පුතුකුලම් ග්‍රාමනිලධාරී වසමත් හුදකලා කර තිබෙනවා.