මෙවර සියලු පහ වසර විභාග අපේක්ෂකයින්ට විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයක්

403

දිවයින පුරා පාසල්වල පහ ශ්‍රේණි සිසුන් ඉලක්ක කරගනිමින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මෙවර  2020 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි ඉරිදා පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කටයුතු සියලු කටයුතු යොදා ඇත.

දිවයින පුරා විභාග මධ්‍යස්ථාන 2936කදී මෙවර ශිෂ්‍යත්ව  විභාගය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර,සිසුන් 331,694 දෙනෙක් විභාගයට පෙනී සිටීමට අපේක්ෂිතය.
මේ අතර සිංහල මාධ්‍ය අයදුම්කරුවන් 248,072ක්ද දෙමළ මාධ්‍ය අයදුම්කරුවන් 83,622ක්ද  සිටිති.

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා අයදුම් කළ සියලු විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා ප්‍රථම වරට විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පියවර ගෙන ඇති අතර,මේ වනවිටත් එම විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර අදාළ විදුහල්පතිවරුන් වෙත යවා ඇත.

මෙම විභාග ප්‍රවේශ පත්‍රයෙහි විභාග අංකය සහ අයදුම්කරු විභාගයට පෙනී සිටිය යුතු විභාග මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර ඇත.
එමෙන්ම මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සිට සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමත කරන ලද ජාතික ශිෂ්‍ය අනන්‍යතාව ද දක්වා තිබේ.