මෙරටින් හමුවූ කෝටි 100ක් පමණ වටිනා දුර්ලභ මැණික(PHOTOS )

170

බේරුවල ප්‍රදේශයේ මැණික් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ඉතා දුර්ලභ ගණයේ  natural phenakite වර්ගයේ මැණික් ගලක් හමුවී තිබෙනවා.

එහි බර කැරට් 616.65ක්

මෙය අවර්ණ ගලක් වන අතර එහි මිල කෝටි 100ක් පමණ වන බවයි මෙම මැණික් ව්‍යාපාරිකයා පවසන්නේ

ඔහු මෙම ගල සම්බන්ධයෙන් ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඒ සඳහා සහතිකයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පවසන්නේ මෙම මැණික් වර්ගය ඉතා දුර්ලභ බවත් එහි මිල අධික බවත්ය

මෙම මැණික් ගල් වර්ගය ලෝකයේ කෞතුක වශයෙන් මෙම මැණික් එකතු කරන්නන් විසින් වැඩි මිලකට ගනු ලබන බවත් ඔහු සඳහන් කරනවා

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ප්‍රථමවරට හමුවූ විශාලතම මැණික මෙය බවත් ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා පවසනවා .

මෙම මැණික බලන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තිබී මිලදී ගත් බවයි අදාළ ව්‍යාපාරිකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ