මුහුදු සීමාවල ආරක්ෂාව තර වෙයි….!

364

විදෙස් රටවල සිටි මුහුදු මාර්ගයෙන් මෙරටට කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඒම වැළැක්වීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ මුහුදු සීමාවල ආරක්ෂාව තර කර ඇත.

එම වාතාවරණය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මුහුදු තීරයේ පවතින පාලතිව් දූපත නිරෝධායන කටයුතු වලට යොදා ගැනීමේ සූදානමක් පිළිබඳව ප්‍රචාර පැතිර යයි.