මහා පිපිරීමට පසු ලෙබනනයේ පිහිටි මෙරට තානාපති කාර්‍යාලයෙන් නිවේදනයක්.

592

බේරුත් අගනුවර වරාය ආසන්නයේ සිදුවූ පිපිරීමට පසු එරට පිහිටි ශී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලයෙන් මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

පිපිරීමෙන් ලාංකිකයන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා ඇත.

තානාපති කාර්‍යාලයට සුළු හානි සිදුව තිබේ..

පිපිරීම හේතුවෙන් මියගිය ගනන 100කට අධික අතර 4000කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇත.