මන්නා පිහියක් රැගෙන පැමිණ‘පන්දහසේ දීමනාව ඉල්ලූ’ කාන්තාව

165

රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව බෙදාදීමේ අවස්ථාවට මන්නා පිහියක් රැගෙන පැමිණ නිලධාරින්ගේ රාජකාරියට බාධා කළ බව කියන කාන්තාවක් අද (3දා) හුංගම පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම කාන්තාව මන්නා පිහියක් අතැතිව පැමිණ ඡන්ද නාමලේඛනයට තම නම ඇතුළත් කර දෙන ලෙස ග්‍රාම නිලධාරිවරයාට ත ර්ජනය කර ඇතැයි පොලිසිය සඳහන් කළා.

ඡන්ද නාමලේඛනයට නම ඇතුළත් නොවන අයට දීමනාව නොලැබෙන නිසා මෙලෙස නම ඇතුළත් කරන ලෙස ඇය ත ර්ජනය කර තිබෙනවා.