මතුගමින් එන්නතට කෙසෙල් ඇවරියක්

284

මතුගම එන්නත්කරණ වැඩසටහන සාර්ථකත්වය සදහා මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව ලබාදුන් සහායට සෞඛ්‍ය අංශයේ හා ජනතාවගේ ප්‍රණාමය හිමිව තිබෙනවා.

මතුගම නගරයේ එන්නත්කරනය සිදුකල (13) වනදා මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ උපසභාපති ලලිත් රනසිංහ විසින් එන්නත්කරණයෙන් පසු ජනතාවට බීම සංග්‍රහයක් මෙන්ම ඔවුන්ට ගෙදරට රැගෙන යාමට කෙසෙල් ඇවරියක්ද වශයෙන් පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා.

අඟලවත්ත – ධනුෂ්ක ලංකා