මට ගෙවන ඇමති වැටුප මට මතක නැහැ – බන්දුල

291

කැබිනට් මණ්ඩලය සිය වැටුප කොවිඩ් අරමුදලට ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙන්නේ.

එම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා.

වැටුපේ ප්‍රමාණය කීයද

මෙසේ කැබිනට් මණ්ඩල ඇමතිවරයෙකු පරිත්‍යාග කරන වැටුපේ ප්‍රමාණය කීයද යැයි බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කලා.

එම ප්‍රශ්න කිරීම කළේ දෙරණ රූපවාහිනී සේවයේ වැඩසටහනකදී.

එහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ තමන් ලබන වැටුප තමන්ට මතක නැති බවයි.

ඔන්න ඔච්චර වෙන්නැති

එය රු.50000 , 60000 ක් පමණ වනු ඇති බව අනුමාන කළ හැකි බවයි අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ.

කැබිනට් ඇමතිවරයෙකුට වැටුපට අමතරව ලබා දෙන දීමනාද පරිත්‍යාග කරනවාදැයි ඇසූ ප්‍රශ්නයට “මම ඔය ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා කියන්නම් කියා” ඇමතිවරයා උත්තරයක් නොදීම ලිස්සා ගියා.