බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීමේ අඩුවක්

154

රී ලංකාවේ කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තීකරණ වැඩසටහන අනුව ලබාදෙන බූස්ටර් එන්නත හෙවත් තෙවැනි මාත්‍රාව ලබාගැනිමට ජනතාවගේ පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබේ.

දිනකට ලක්ෂයකට අධික සංඛ්‍යාවක් මුලදී බූස්ටර් එන්නත ලබා ගත්තත් මේ වන විට එම අගය 20000-50000ත් අතර අගයකට පැමිණ තිබේ.

පසුගිය දින 4 තුළ බූස්ටර් එන්නත ලබාගත් සංඛ්‍යාව 37646,40301,42436,28619ක් ලෙස සටහන් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බූස්ටර් එන්නත ලෙස ඇමෙරිකාවේ ෆයිසර් එන්නත ලබාදෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ 4 229 162  මේ වන විට බූස්ටර් එන්නත ලබාදී තිබේ.

නව කොවිඩ් ප්‍ර භේදයන්ගෙන් ආරක්ෂාවිම සඳහා බූස්ටර් එන්නත අනිවාර්යයෙන්ම  ලබාගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය අංශ විශේෂඥයින් සඳහන් කර සිටියි.