බුදුපිළිමයක් ක්‍රිඩා පිටියට ගෙනයන ලොව අංක ඵකේ ක්‍රිකට් විනිසුරු

819

අංක එකේ ක්‍රිකට් විනිසුරුවෙක් විදියට ඇත්තටම ඔහු පිට්ටනියට අරන් යන්නේ මොනවද?

අංක එකේ ක්‍රිකට් විනිසුරුවෙක් විදියට ඇත්තටම ඔහු පිට්ටනියට අරන් යන්නේ මොනවද? ඔහු වැඩ කරන්නේ කොහොමද

ඇත්තටම අපි දකින්නේ ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක් පිටිය මැද කරන ඔහුගේ කාර්යභාරය පමණයි. දක්ෂ විනිසුරුවරයෙක් විදියට ඔහුගේ කාර්යභාරය ඊට එහා ගිය එකක්… ඒ සියලුම දේ ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න

වීඩියෝව