පොහොට්ටුව ලක්ෂ 17ක් ඉදිරියෙන්.

274

මේ දක්වා ප්‍රකාශිත ජන්ද කොට්ඨාශ 76ක නිල ජන්ද ප්‍රථිපල අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජන්ද ලක්ෂ 17කට අධික සංඛ්‍යාවකින් ඉදිරියෙන් සිටීමට සමත්ව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන බල පෙරමුණ ලබා ගෙන ඇති මුළු ජන්ද සංඛ්‍යාව 2,554,345 ක් ලබා ගනිමින් ඉදිරියෙන් පසුවනවා. මේ දක්වා ලබාදී ඇති සමස්ත ප්‍රථිපල අනුව පොදුජන පෙරමුණට ආසන 50ක් හිමිව තිබේ.

සමගී ජනබල වේගය ජන්ද 887,868ක් ලබා ගෙන දෙවන ස්ථානයේ පසුවනවා. සමගි ජනබල වේගයේ ආසන 14කට කීමට සමත්ව තිබේ.

ජාතික ජනබල වේගය ජන්ද 179,554ක් ද ඉලංගෙයි තමිල් අරුසු කච්චි පක්ෂය ජන්ද 147,991 ක් ලබා ගනිමින් ආසන 03ක් ලබා ගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබා ගෙන ඇත්තේ ජන්ද 81,092ක් පමණි.