පුද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ට වැදගත් පණිවුඩයක් – උපරිම සේවක වන්දිය දෙගුණ කෙරේ

323

1971 අංක 45 දරන කම්කරුවන්ගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සේවක වන්දි ගෙවීම සඳහා ඇති සූත්‍රයේ උපරිම වන්දි සීමාව සංශෝධනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ වනවිට,2003 අංක 12 දරන පනතින් සංශෝධනය කර ඇති 1971 අංක 45 දරන කම්කරුවන්ගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීමේ (විශේෂ විධිවිධාන) පනත කම්කරුවන්ගේ සේවය අවසන් කිරීමේදී සහන ලබාදීම සඳහා භාවිත කෙරේ.

කම්කරුවන්ගේ සේවය අවසන් කිරීමේදී ඔවුන්ට ගෙවිය යුතු වන්දි මුදල තීරණයකිරීම සඳහා එම පනතේ සූත්‍රයක් හඳුන්වා දී ඇත.

“එම සූත්‍රයට අනුව ගණන් බලනු ලබන වන්දි මුදල රුපියල් 1,250,000කට වඩා නොවැඩි වියයුතු බවට වන විධිවිධානයක් ද එකී රෙගුලාසිවලට ඇතුළත්ව ඇති බැවින්, අසාධාරණ ලෙස කම්කරුවන් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමේදී සහ ආයතන වසාදැමීම හේතුවෙන් රැකියාව අහිමිවීමේදී ඉහළ මාසික වැටුප් ලබන සේවකයින්ට හිමිවන වන්දි මුදල අඩු මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය වී ඇත,” යනුවෙන් කැබිනට් මණ්ඩල යෝජනාවේ දැක්වේ.

එම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ගෙවිය හැකි උපරිම වන්දි මුදලේ සීමාව රුපියල් 1,250,000 සිට රුපියල් 2,500,000 දක්වා ඉහළ දැමීම පිණිස කම්කරු අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

ඒ අනුව,කම්කරු ඇමතිවරයා විසින් පනවන ලද රෙගුලාසි පදනම් කරගෙන කම්කරුවන් සේවය කළ සේවා කාලය සැලකිල්ලට ගනිමින්, වන්දි මුදල තීරණය කරනු ලැබේ.