පුංචි ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකු ක්‍රිකට්වලට තවත් ක්‍රීඩාංගණයක්….!

215

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සහ රජය එක්ව හෝමාගම ප්‍රදේශයේ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ පිටිය අසල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරීමට සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.