පාසල් වසා දැමීම ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියන කතාව

227

කොරෝනා නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය තීරණයක් ලබාදෙන තෙක් පාසල් පවත්වනු ලබන්නේ ජනවාරි 11 වනදා සිට පාසල් පවත්වනු ලබන ක්‍රමවේදයට අනුව බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා කියා සිටියේ දිවයින පුරා සමස්ත පාසල් වසා දැමීමකින් තොරව ප්‍රාදේශීයව පවතින තත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින් පාසල් සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කමිටු සමඟ සාකච්ඡා කර විදුහල්පතිවරු විසින් පාසල් පැවැත්වීම පිළිබඳ තීරණ ගනු ඇති බවයි.