පාසල්,විශ්ව විද්‍යාල සහ සිනමාහල් නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා තබයි.!

276

පාසල්, විශ්වවිද්‍යාල, උපකාරක පන්ති සහ සෙසු අධ්‍යාපන ආයතන සහ සිනමාහල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා තැබිය යුතු බව ඇඳිරි නීති නිවේදනයේ සඳහන් වෙනවා.

ඒ අනුව ඒවා යළි විවෘත කරන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ඇති.