ප්‍රශ්න නොඅසන රටක් හදනවා – ජනපති කියයි.

799

පසුගිය දිනවල තමන් ලංකාව පුරා සංචාරය කිරීමේදී ජනතාවගේ ඉල්ලීම් වූයේ නිරවුල් ඉඩමක්,වගාවට සුදුසු බිමක්,ස්ථිර නිවසක් හදා ගැනීමට පහසුකම්දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ජාතික පාසල් හා පානීය ජලය බව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

මෙම අවශ්‍යතා ඉටු කර නැවත මේ ප්‍රශ්න නොඅසන රටක් ගොඩ නැගීමට කැපවන බවද ජනපතිවරයා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කරනවා.

“පසුගිය දිනවල මාසයක් පුරා ලංකාව පුරා සංචාරය කිරීමේදී විවිධ ආකාරයේ ජන කොටස් මට මුණගැසුණා.ඒ බොහෝ අයගේ අවශ්‍යතා වූයේ නිරවුල් ඉඩමක්,වගාවට සුදුසු බිමක්, ස්ථිර නිවසක් හදා ගැනීමට පහසුකම්,දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට ජාතික පාසල් හා පානීය ජලයයි.මෙම අවශ්‍යතා අනිවාර්යයෙන් ඉටු කර නැවත මේ ප්‍රශ්න නොඅසන රටක් ගොඩනැගීමට මම කැපවෙනවා.”