නායකයෙකු තෝරන එක ගැටලුවක් නෑ – ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ

1698

” ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වාර්ෂික ගිවිසුම් අත්සන් නොකරන්නේ නම් අපට කරන්න වෙන විසදුමක් නෑ…

අපි ඔවුන්ව අමතක කරලා මේ ක්‍රීඩකයන් 39 දෙනාගෙන් පිරිසක් ඉන්දීය කණ්ඩායම සමගින් ක්‍රීඩා කරවනවා.අපි තවමත් ඉන්දීය තරගාවලිය සදහා කණ්ඩායම නම් කරලා නෑ.

නායකයෙකු තෝරන එක ගැටලුවක් නෑ.මොකද කණ්ඩායම තෝරාගැනීමෙන් පසුව අපට එහි සිටින ක්‍රීඩකයෙකු නායකයා කරන්න පුළුවන්…

රොමේෂ් කළුවිතාරණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමගින් එංගලන්තය තුළ සිටිනවා.
අපි ඔහුගෙන් අදහස් ලබාගෙන පුහුණුකරුවන් හා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුවේ උපදෙස් ලබාගෙන ඉදිරිය පිළිබඳව තීරණය කරනවා…”

– තේරිම් කමිටු සභාපති ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ –