දෙමාපියන්ට බැන්නත් සහන මල්ල දෙනවා

170

තමන්ට හා තම දෙමාපියන්ට බැන්තන් සතොස හරහා ලබාදෙන සහන මල්ල අඛණ්ඩව ලබාදෙන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසීය.

“අපි සඳහන් කළේ සාමාන්‍ය ජනතාවට තමුන්නාන්සේලාට (විපක්ෂයට) කරන්න බැරි දෙයක් කර තිබෙනවා.

සහන මිලට භාණ්ඩ මල්ලක් දීම උසුලාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා.මට හා අපේ දෙමාපියන්ට කොච්චර දොස් කිව්වත්,බැන්නත් ප්‍රශ්නයක් නෑ.

අපි රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒක කරනවා.වැඩි වැඩියෙන් සහන මල්ල ගැන කථා කරන්න.”