විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ බිඳ වැඊමක් හේතුවෙන් දිවයිනටම විදුලිය ඇණහිට තිබෙනවා

824

දිවයින පුරා විදුලි බිඳ වැටීමක් සිදුව තිබෙනවා.ලංකා  විදුලිබල මණ්ඩලයේ ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සඳහන් කලේ මේ වන විට විදුලි සබඳතාවය යළි ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගෙන ඇති බවයි.