දිවයින පුරා ඇදිරි නීතිය පනවනවාද නැද්ද යන්න තිරණය තව සුළු මොහතකින්

4468

දිවයින පුරා ඇදිරි නීතිය පනවනවාද නැද්ද යන්න තිරණය තව සුළු මොහතකින් පැවැත්වෙන රැස්වීමේදී ගන්නා බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා මිට සුළු මොහොතකට පෙර පවසා සිටියා.
Ceylon 24/7