දිනේෂ් ප්‍රියන්තගෙන් නව ලෝක වාර්තාවක්

646

ටෝකියෝ පැරාලිම්පික් උලෙළේ F46 කාණ්ඩයේ පිරිමි හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේදී නව ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාවේ දිනේෂ් ප්‍රියන්ත අද සමත්වුණා.

ඔහු එම ඉසව්වේදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර 67.79ක්.

දිනේෂ් ප්‍රියන්ත එලෙස බිඳ හෙලුවේ 2016 රියෝ පැරාලිම්පික් උලෙළේදී ඉන්දියාවේ දේවේන්ද්‍ර විසින් මීටර 63.97ක දක්ෂතාවක් දක්වමින් තබා තිබූ වාර්තාවයි.

දිනේෂ් ප්‍රියන්තගෙන් නව ලෝක වාර්තාවක්
දිනේෂ් ප්‍රියන්තගෙන් නව ලෝක වාර්තාවක්