දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ අනතුරු 8ක්

202

දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ මාතර දෙසට අධික වාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙන බව වාර්තා වේ.

අප මාණ්ඩලික වාර්තාකරු පැවසුවේ ගැලනිගම සහ දොඩංගොඩ අතර මාතර දෙසට ගමන් ගන්නා මාර්ගයේ ස්ථාන 08ක අනතරු 8ක් සිදුවීමෙන් එසේ මාර්ග තදබදයක් ඇතිවී ඇති බවය.

මීට සුළු මොහොතකට පෙර එම අනතුරු සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.