තාප්ප චිත‍්‍ර’ ව්‍යාපාරයක් යලි අරඹයි..‘පරිසර රැකීම’තේමාව..තීන්ත සිරිකොතෙන්..

251

තාප්පවල චිත්‍ර ඇදීමේ ව්‍යාපාරයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කර තිබේ.

පරිසරය සම්බන්ධයෙන් වන මෙම චිත්‍ර ඇඳීමේ කටයුත්ත එම පක්ෂ ප‍්‍රධානීන්ගේ මූලිකත්වයෙන් අද සිරිකොත ඉදිරිපිට තාප්පයේ චිත‍්‍ර අදිමින් ආරම්භ කරන ලදී.

චිත්‍ර අඳින පුද්ගලයන් සඳහා තීන්ත,පින්සල් ඇතුළු අවශ්‍ය ද‍්‍රව්‍ය එම පක්‍ෂය විසින් සපයනු ලැබේ.