ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයෙන් කොළඹ ඖෂධ බෙදා හැරීම ඇරඹේ – ආහාර බෙදාහැරීමටත් සුදානම්.!

430

ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය මගින් ඖෂධ බෙදා හැරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් දියත් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.

ප්‍රදේශ හුදකලා කිරීමෙන් පසු ඖෂධ බෙදා හැරීම සඳහා මෙම ක්‍රමවේදය භාවිත කිරීමට හැකි බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය රජයට යෝජනා කර තිබුණා.

ඒ අනුව එලෙස ඖෂධ බෙදා හැරීමට කැමැති ඩ්‍රෝන හිමියන් ලියාපදිංචි කිරීමට අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ කෙසෙල්වත්ත සහ බණ්ඩාරනායක මාවත හුදකලා කිරීමත් සමග එක් සමාගමක් ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිත කරමින් ඖෂධ බෙදාහැර තිබුණා.

මේ ආකාරයට ආහාර බෙදාහැරීමටද ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිත කිරීමටද සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා.