ජාතික ක්‍රීඩා සභාව පත් කිරීම: මහේලා ප්‍රධානියා ලෙස

509

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ජාතික ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට නව සාමාජිකයින් පත් කර ඇති අතර එමඟින් ක්‍රීඩා ප්‍රතිපත්තිමය කරුණු පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දෙනු ඇත.

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තයක් වන මහේලා ජයවර්ධන මහතා වසර 2 ක් සඳහා පත් කරනු ලබන කවුන්සිලයේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යය වනුයේ රටේ ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට අදාළ කරුණු පිළිබඳව අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් දීමයි.