ජ්‍යාතන්තර විකාශකයෙකු නොමැතිව ක්‍රිකට් මණ්ඩල 4 ක් අර්බුදයක

506

Covid – 19 අර්බුදය උද්ගත වීමත් සමඟ ඉදිරි තර‍ඟ කාලය සඳහා ජ්‍යාතන්තර විකාශකයෙකු නොමැතිව 2020 වසරේ ජ්‍යාතන්තර ක්‍රිකට් විකාශන ගිවිසුම් අවසන් වූ රටවල් 4 ක ක්‍රිකට් පාලන මණ්ඩල අර්බුදයකට පත්ව ඇත.
ඒවා නම් ශ්‍රී ලංකාව, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්, පාකිස්තානය සහ නවසීලන්තය යන රටවල ක්‍රිකට් පාලන මණ්ඩලයි.

මේ අතරින් ශ්‍රී ලංකාව, බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සහ පාකිස්තානය යන රටවල් 4 හිම අවසන් වරට ජාත්‍යන්තර විකාශන අයිතිය Sony Pictures Network India සමාගම දැරූ අතර නවසීලන්තයේ අවසන් වරට ජාත්‍යන්තර විකාශන අයිතිය Star India සමාගම විසින් දැරීය. මෙම ක්‍රිකට් පාලන මණ්ඩල 4 ටම මෙලෙස අර්බුදයකට මුහුණ දීමට සිදු වූයේ අවසන් වූ තම ජ්‍යාතන්තර විකාශන ගිවිසුම් එම විකාශන සමාගම් සමඟම එම මුදලටම, Covid-19 අර්බුදය සමඟ බලපෑ ක්‍රිකට් වෙළඳපොළ ආර්ථික පසුබැසීම හේතුවෙන් නැවත අළුත් කිරීමට නොහැකි වීම නිසාය.

මෙම රටවල් 4 හැරුණු විට ක්‍රිකට් වෙළඳපොළෙහි සක්‍රීය ජ්‍යාතන්තර ක්‍රිකට් විකාශන අයිතීන් සලකා බැලීමේදී ඉන්දියාව, දකුණු අප්‍රිකාව, බංග්ලාදේශය යන රටවල ජ්‍යාතන්තර විකාශන අයිතිය Star India සමාගම විසිනුත් එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව යන රටවල ජ්‍යාතන්තර විකාශන අයිතිය Sony Pictures Network India සමාගම විසිනුත් දරනු ලබයි.