ගෘහස්ථ සංගීත සංදර්ශන ඇතුළු කිහිපයකට අවසර

411

දැනට පවතින සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම යටතේ අද (16) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සංගීත සංදර්ශන ගෘහස්ථව පැවැත්වීමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ ශාලාවේ ධාරිතාවෙන් 50% ක අසුන් සඳහා වන සීමාවන්ට යටත්ව වන අතර ඔට්ටු ඇල්ලීමේ ස්ථාන , ළමා උද්‍යාන ,වන ජීවි උද්‍යාන සහ සත්ත්ව උද්‍යාන ද අද දින සිට විවෘතයි .