ගුරුවරුන්ටත් හෙට සිට රාජකාරි – ගුරු සංගම් අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ නියෝගය පිළි නොගනිති

494

රටපුරා සියලුම පාසල්වල ගුරුවරුන් හා අනධ්‍යයන
කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් හෙට සිට සාමාන්‍ය පරිදි රාජකාරිවලට වාර්තා කළ යුතු යැයි දන්වමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙන බව වාර්තාවේ..

ඒ අනුව ගුරුවරුන්,අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයන්,පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු කලාප හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලවල සේකයන් සියලු දෙනාම සාමාන්‍ය පරිදි හෙට සිට රාජකාරිවලට වාර්තා කළ යුතු බව ද අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගේ එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වේ.

අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාගේ දැනුම්දීම පිළි නොගන්නා බවත් ගුරුවරුන් හා විදුහල්පතිවරුන් හෙට පාසල්වලට නොයන බව ගුරු හා විදුහල්පති සංගම් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයාට දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

මුලාශ්‍ර Galle Times facebook පිටුවෙන්