ගෑස් මිල වැඩි කිරීමට අනුමැතිය

366

ලාෆ් ගැස් මිල ඉහළ දැමීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය එම සමාගමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ලාෆ් ගෘහස්ථ ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක සිලින්ඩරයක් රුපියල් 363 කින් ඉහළ යන අතර නව මිල රුපියල් 1,856ක් .

කිලෝග්‍රෑම් 5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 145කින් ඉහල යන අතර නව මිල රුපියල් 743ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට අවසර ලබාදී තිබෙනවා.