කොළඹ සියලුම උපකාරක පංතිත් හෙට සිට අත්හිටුවයි

431

ගම්පහට අමතරව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ උපකාරක පංති පැවැත්වීම ද හෙට සිට අත්හිටුවා තිබෙනවා.

එමෙන්ම සියලු පුද්ගලික පාසල් සහ ජාත්‍යන්තර පාසල්ද හෙට සිට වසා තැබෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කලේ.