කොළඹින් පිටත්වන දුම්රිය සියල්ල අවලංගුයි

206

කොළඹ කොටුවෙන් පිටත් වීමට නියමිත දුම්රිය ගමන් අවලංගු කර තිබෙනවා.

වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත